Poučenie dotknutej osoby - Uchádzači o zamestnanie - Bratislava

Kto je prevádzkovateľom?

Prevádzkovateľom sa rozumie naša spoločnosť: Schill Dental Clinic s.r.o., so sídlom Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava, IČO: 35 957 492, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 37765/B, teda právnická osoba, ktorá bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom vymedzeným nižšie.

 

Kto sa rozumie dotknutou osobou?

Dotknutou osobou ste Vy ako osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom.

 

Čo je to poučenie dotknutej osoby

Toto poučenie vysvetľuje, ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli a zároveň uvádza Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov.

 

Poskytovanie osobných údajov

Poskytovanie Vašich osobných údajov v rozsahu a na účely uvedené nižšie je požiadavkou, ktorá je potrebná na prípadné uzavretie pracovnej zmluvy. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov v rozsahu požadovanom prevádzkovateľom je nemožnosť prevádzkovateľa dosiahnuť nižšie uvedené účely, nemožnosť evidovať Vás ako uchádzača o zamestnanie v našej spoločnosti a prípadná strata Vašej možnosti byť oslovený v budúcnosti s ponukou práce v našej spoločnosti.

 

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje sú spracúvané za účelom:

 • zaradenie dotknutej osoby do výberového konania;
 • vytvorenia a udržovania databázy uchádzačov o zamestnanie,
 • evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • nájdenia vhodného a kvalifikovaného zamestnanca a na účely jeho prípadného oslovenia zo strany prevádzkovateľa, ak tento v budúcnosti prejaví záujem o oslovenie uchádzača o zamestnanie,
 • poskytnutia osobných údajov a informácií uvedených v profesijnom životopise a doplňujúcej dokumentácii predloženej prevádzkovateľovi alebo poskytnutých v rámci komunikácie s prevádzkovateľom osobám priamo alebo nepriamo ovládaným prevádzkovateľom za vyššie uvedenými účelmi, najmä za účelom prípadného oslovenia uchádzača s ponukou na pracovnú príležitosť,
 • prípadného overenia informácií poskytnutých v profesijnom životopise a doplňujúcej dokumentácii predloženej prevádzkovateľovi a overenia osobných referencií u tretích osôb, ktorými môžu byť najmä súčasný alebo predchádzajúci zamestnávateľ dotknutej osoby, alebo iná osoba uvedená ako referenčná osoba v údajoch dotknutej osoby poskytnutých prevádzkovateľovi.

 

Aké osobné údaje sú zbierané?

Za účelom vedenia personálnej a mzdovej agendy sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje:

 • akademické tituly, meno a priezvisko;
 • fotografia;
 • údaje o predchádzajúcich zamestnávateľoch;
 • osobné údaje uvedené v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, v motivačnom liste a ďalšej dokumentácii zaslanej Spoločnosti na účely uchádzanie sa o zamestnanie;
 • osobné údaje spracúvané na potvrdeniach a osvedčeniach o absolvovaných skúškach a získanom vzdelaní a o vzdelávacích aktivitách;
 • informácie o absolvovaných školeniach, kurzoch, tréningoch, a pod.;
 • osobné údaje získané pri osobnom pohovore v Spoločnosti;
 • pracovné zaradenie;
 • telefónne číslo;
 • adresu elektronickej pošty;
 • podpis.

 

pričom uvedené osobné údaje môžu, ale nemusia byť spracúvané našou spoločnosťou. Naša spoločnosť ako potenciálny budúci zamestnávateľ spracúva iba osobné údaje na ktorých spracovanie bol našej spoločnosti udelený súhlas s ich spracúvaním, a ktorých spracúvanie je nevyhnutné na vyššie uvedené účely spracúvania osobných údajov.

 

S akými inštitúciami sú zdieľané Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané:

 1. s osobami priamo alebo nepriamo ovládanými našou spoločnosťou (najmä dcérske a sesterské spoločnosti) za vyššie uvedenými účelmi, najmä za účelom prípadného oslovenia uchádzača s ponukou na pracovnú príležitosť;
 2. s tretími osobami, ktorými môžu byť najmä Váš súčasný alebo predchádzajúci zamestnávateľ, alebo iná osoba uvedená ako referenčná osoba v údajoch Vami poskytnutými našej spoločnosti, a to za účelom overenia informácií poskytnutých vo Vašom profesijnom životopise a doplňujúcej dokumentácii a Vašich osobných referencií.

 

Prenos Vašich osobných údajov do zahraničia

Vaše osobné údaje nebudú prenesené mimo územia Slovenskej republiky.

 

Spracúvanie vašich osobných údajov prostredníctvom kamerových záznamov

Svoje prevádzkové priestory z bezpečnostných dôvodov monitorujeme prostredníctvom kamerových záznamov. Kamerové systémy sú inštalované za účelom ochrany osôb a majetku pred protiprávnymi konaniami, predovšetkým v rámci prevencie a objasňovania lúpežných prepadnutí, krádeží, vandalizmu či rôznych podvodných konaní.

Monitorovaný priestor našich prevádzkových priestorov je zreteľne označený. Vyhotovený záznam je pritom možno využiť za účelom odhaľovania trestných činov, na zisťovanie ich páchateľov a pátranie po nich, a to najmä za účelom ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu, odhaľovania nezákonných finančných operácií, súdneho konania, trestného konania, konania o priestupkoch. Naša spoločnosť uchováva osobné údaje vo forme videozáznamov a audiozáznamov po dobu 10 dní od jeho vyhotovenia. Následne sú dané osobné údaje automaticky vymazávané.

 

Spracúvanie vašich osobných údajov prostredníctvom cloudových riešení

Naša spoločnosť využíva pri svojej činnosti aj cloudové riešenia pre internú komunikáciu či komunikáciu so sesterskými spoločnosťami v prípade potreby odbornej komunikácie. Tieto riešenia využívame predovšetkým na zvýšenie produktivity a mobility zamestnancov, internú spoluprácu na dokumentoch a informačných aktívach jednotlivých oprávnených osôb. Používame webové portály na spoluprácu medzi našimi zamestnancami a partnermi, na zdieľanie a vytváranie informácií. Za účelom ochrany údajov zdieľaných v rámci uvedených cloudových riešení používame moderné technické a softvérové nástroje na šifrovanie dát tak, aby bola zachovaná ochrana a integrita zdieľaných dát.

 

Ako dlho budú osobné údaje uchovávané?

Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania udelenia Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, a to až do jeho odvolania.

 

Prístup k Vašim osobným údajom a právo na ich opravu

Máte právo kedykoľvek požiadať o prístup k Vašim osobným údajom. Máte právo na vyžiadanie si potvrdenia o spracovaní osobných údajov ako aj o kópiu osobných údajov. V prípade, ak by ste mali záujem o vydanie potvrdenia, resp. kópiu niektorých alebo všetkých Vašich osobných údajov, pošlite nám Vašu požiadavku e-mailom na: gdpr@schill.sk alebo poštou na adresu: Schill Dental Clinic s.r.o., Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava, resp. môžete nás o potvrdenie alebo kópiu osobných údajov požiadať osobne.

 

V prípade, ak sa Vaše osobné údaje zmenili, môžete nás požiadať o aktualizáciu, resp. doplnenie Vašich osobných údajov osobne. Zároveň máte právo požiadať aj o doplnenie Vašich osobných údajov. Naša spoločnosť opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov vykoná bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti o taký úkon osobne, prostredníctvom emailu na: gdpr@schill.sk alebo poštou na adresu: Schill Dental Clinic s.r.o., Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava.

 

Výmaz a obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek požiadať o výmaz, resp. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, či už osobne, e-mailom na: gdpr@schill.sk alebo poštou na adresu: Schill Dental Clinic s.r.o., Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava.

 

Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie budú vymazané bezodkladne po doručení žiadosti o výmaz takých údajov, resp. bezodkladne po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov.

 

Prenos Vašich osobných údajov

V prípade, ak už nemáte záujem, aby Vaše osobné údaje v zmysle udeleného súhlasu boli spracúvané našou spoločnosťou, ale zároveň máte záujem, aby boli spracúvané niekým iným, môžete nás požiadať o vydanie poskytnutých osobných údajov osobne, prostredníctvom emailu na: gdpr@schill.sk alebo poštou na adresu: Schill Dental Clinic s.r.o., Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava.

Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu a v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

 

Namietanie spracúvania Vašich osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie. Žiadosť, ktorou namietate spracúvanie Vašich osobných údajov sa podáva prevádzkovateľovi, a to osobne, prostredníctvom emailu na: gdpr@schill.sk alebo poštou na adresu: Schill Dental Clinic s.r.o., Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava.

 

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ‚ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 

V prípade namietania spracúvania osobných údajov je prevádzkovateľ povinný zdržať sa spracúvania osobných údajov, pokiaľ nepreukáže oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Spracúvanie osobných údajov nie je možné namietať, keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu a keď sa údaje spracúvajú na vedecký účel, účel historického výskumu či na štatistický účel.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodnutia ani profilovanie.

 

Ako odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov?

Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie iba v prípade, ak ste s takým použitím výslovne pri udeľovaní súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov súhlasili. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať kedykoľvek a v akejkoľvek forme, najmä osobne, prostredníctvom e-mailu na: gdpr@schill.sk alebo poštou na adresu: Schill Dental Clinic s.r.o., Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava.

 

Odvolať možno súhlas aj jednotlivo na niektorý z osobných údajov alebo súhrnne. Po odvolaní súhlasu nebudú Vaše osobné údaje ďalej spracovávané a budú bezodkladne zlikvidované. Odvolanie súhlasu je aplikovateľné len na tie kategórie osobných údajov, na ktoré bol súhlas udelený, nevzťahuje sa na osobné údaje spracúvané na základe zákona alebo na plnenie zo zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba.

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Kontaktné údaje zodpovednej osoby, ktorá plní úlohy a povinnosti na základe zákona o ochrane osobných údajov v oblasti ochrany osobných údajov u prevádzkovateľa sú nasledovné:

 

MENKE LEGAL s. r. o.

Gorkého 3

811 01 Bratislava

Tel.: +421 221 291 410

e-mail: gdpr@menke-legal.com.

 

Čo ak boli Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov porušené?

V prípade, ak sa domnievate, že Vaše práva boli pri spracúvaní osobných údajov porušené, resp. Vaše osobné údaje nie sú spracúvané za takým účelom alebo v takom rozsahu, ako bolo dohodnuté, máte právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 


Objednať
teraz

OBJEDNÁVKA

Vyberte si kliniku

Bratislava

+421 (0) 2 5464 7417
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: +421 (0) 903 280 280

vylpňte formulár a my sa Vám ozveme

Zaslaním vyplneného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť Schill Dental Clinic s.r.o., Schill Dental Clinic Žilina s.r.o., Schill Dental Clinic Košice s.r.o. a Schill Dental Clinic Praha s.r.o. budú spracúvať Vaše osobné údaje výhradne za účelom vybavenia Vašej objednávky.
 
Zároveň naše spoločnosti pristupujú k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.