Čo je to ortodoncia a kedy vám ortodontista môže pomôcť

Čo je to ortodoncia? (Čelustná ortopédia)

Ortodoncia je nadstavbový odbor stomatológie, ktorý sa zaoberá riešením defektov týkajúcich sa oblasti ústnej dutiny. Liečbou v medziach čeľustnej ortopédie vieme ovplyvniť nielen správny rast a vývoj zubov, ale aj čeľuste a žúvacieho ústroja. Zaoberá sa taktiež liečbou stomatologických anomálií, ktoré môžu mať za následok funkčné problémy či porušenú estetiku tváre. Funkčné problémy sa prejavujú náchylnosťou k opotrebeniu čeľustného kĺbu, s čím priamo súvisí vznik problému so žuvaním či s vyslovovaním niektorých hlások.

Čeľustná ortopédia (ortodoncia) teda pri liečbe priamo koriguje postavenie zubov a čeľustí, ktoré sú kľúčové pri vykonávaní primárnych funkcií žuvacieho ústrojenstva. Cieľom ortodontickej liečby je korekcia zubov a čeľustí ako celku, ktorý spĺňa funkčné a estetické predpoklady zdravého chrupu pacienta. Ortodontická liečba je možná v každom veku, najlepšie výsledky sú ale dosahované v období rastu a vývoja pacienta. V preklade čím skôr sa začne, tým lepšie. U dospievajúcich pacientov sa narozdiel od dospelých vždy prihliada na rast a vývoj tváre, predovšetkým hornej a dolnej čeľuste. Rast môže v niektorých prípadoch situáciu zhoršovať, aj zlepšovať.

Plán ortodontickej liečby

 1. Konzultácia s ortodontistom

  Konzultácia priebehu liečby služi k oboznámeniu pacienta s aktuálnou diagnózou, možnými zákrokmi potrebných ku korekcií stomatologickej anomálie.V rámci konzultácie sa tiež preberajú prípadné alternatívy a riziká liečby.

 2. Začiatok ortodontickej liečby

  Deti (zmiešaný chrup) - Optimálne sa ortodontická liečba deje v období, kedy u pacienta prebieha obdobie zmiešaného chrupu (približne počas 7. roku života). Obdobie zmiešaného chrupu nastáva vtedy, keď sústavu zubov tvoria zuby mliečne i trvalé. Mliečne zuby sa postupne zamieňajú za trvalé (Výmeny predných rezákov, stoličiek a očných zubov). Počas obdobia zmiešaného chrupu je možná korekcia defektov, ktoré by v štádiu trvalého chrupu museli byť riešené extrakciou niektorého zo zubov pre dosiahnutie optimálneho efektu. Pozn.: Ortodontická liečba vykonávaná počas štádia mliečneho chrupu je vykonávaná len zriedka a len v závažných prípadoch.

  Dospelý (trvalý chrup) - Pri liečbe anomálií trvalého chrupu je dosahovanie optimálnych výsledkov podmienené najmä charakterom liečeného defektu. Možnosti ortodontistu sú v značnej mierne obmedzené a preto je v niektorých prípadoch nutná spolupráca vo forme čeľustnej chirurgickej korekcie. Pri chirurgickom zásahu to však nekončí a pre docielenie konečnej korekcie chrupu je potrebná spolupráca viacerých odvetví ako je ortodoncia, stomatológia či tvárová a čeľustná chirurgia.

 3. Korekcia chrupu zubným strojčekom

  Korekcie anomálií sú riešené zubnými aparátmi, ktoré môžu byť fixné či snímacie.

  Fixné strojčeky sú pevne nalepené na zuboch, zatiaľ čo snímateľné strojčeky sú variabilné.

  Existujú dva rôzne druhy fixných strojčekov a to lingválny a vestibulárny. Rozdielom je ich umiestnenie, zatiaľ čo je vestibulárny strojček inštalovaný z vonkajšej strany zubov, lingválny je aplikovaný na vnútornú stranu zubov.

  Ďalším typom strojčekov sú snímateľné strojčeky. Sú vhodnou alternatívou pre pacientov, ktorých chrup sa stále radí medzi zmiešané. Vďaka včasnej ortodontickej diagnóze a následnej inštalácií snímateľného zubného aparátu je možné pri detských pacientoch usmerňovať prerezávanie zubov a konečný rast čeľusti.

  Pre viac informácií ohľadom cien, rozdelenia a použitia, navštívte náš článok o strojčekoch na zuby.

 4. Pravidelné kontroly

  Nasledujúcou zložkou ortodontickej liečby sú periodické kontroly, každých 4 až 6 týždňov. Pri pravidelných kontrolách ortodontista kontroluje pohyb zubov, príp. ich prerezávanie. Drôtený strojček sa následkom pohybu zubov doťahuje a podľa potreby sa menia niektoré zo súčastí. V prípade neviditeľného strojčeka Invisalgin je nutné opätovné vyhotovenie fixného aparátu približne 2 krát za mesiac, v závislosti od progresívneho pohybu zubov.

  Pravidelné kontroly sú dôležitou súčasťou ortodontického procesu, kedy ich zanedbanie znamená nie len stagnáciu či predĺžovanie liečby, ale i zvyšovanie liečebných nákladov.

 5. Retencia

  Po ukončení ortodontickej liečby je dôležité dodržovať nastavené obdobie s názvom retencia. Funkciou retencie je ochrana výsledku, ktorý bol dosiahnutý aktívnou fázou posúvania zubov či priamou korekciou anomálie. Pasívnu fázu v období retencie zastrešuje pomôcka vo forme tzv. retaineru. Retainer je vytvorený na základe odtlačkov napravených zubov po aktívnej fáze liečby a následne aplikovaný ako prevencia návratu chrupu do stavu pred ortodontickou liečbou (regres). Predchádzanie regresu dosahujeme správnou fixáciou, vďaka ktorej dosiahneme dlhodobý efekt.

Úspešnosť ortodontickej liečby

Úspešnosť liečby nie je len vecou Ortodonta. Záleží aj na úzkej spolupráci medzi ním a pacientom. Ortodontická liečba je liečebný proces, ktorý si vyžaduje najmä čas a trpezlivosť. Počas ortodontickej liečby je dohľad potrebný ako zo strany ortodontistu, tak i zo strany ošetrujúceho stomatológa. V zložitejších prípadoch i zo strany čeľustného chirurga. Viac informácií o ortodontických postupoch, pre riešenie vášho ortodontického problému sa dozviete kontaktovaním našich ortodontických kliník Schill Dental Clinic - ortodoncia Bratislava či Schill Dental Clinic - ortodoncia Žilina.


Objednať
teraz

OBJEDNÁVKA

Vyberte si kliniku

Bratislava

+421 (0) 2 5464 7417
schill@schill.sk

víkendová pohotovosť: +421 (0) 903 280 280

vylpňte formulár a my sa Vám ozveme

Zaslaním vyplneného formuláru beriete na vedomie, že spoločnosť Schill Dental Clinic s.r.o., Schill Dental Clinic Žilina s.r.o., Schill Dental Clinic Košice s.r.o. a Schill Dental Clinic Praha s.r.o. budú spracúvať Vaše osobné údaje výhradne za účelom vybavenia Vašej objednávky.
 
Zároveň naše spoločnosti pristupujú k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov.